ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ)

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας μιας δημόσιας οργάνωσης.

Η ΔΟΠ:

  • εστιάζει στις ανάγκες του πολίτη,
  • διασφαλίζει τη συμμετοχή όλου του προσωπικού,
  • προάγει την ομαδική εργασία,
  • βασίζεται σε μετρήσεις που προκύπτουν από τεκμηριωτικό υλικό,
  • στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών,
  • ενθαρρύνει την επιμόρφωση, εκπαίδευση και κατάρτιση όλου του προσωπικού και της διοικητικής ιεραρχίας στα αναγκαία εργαλεία και τις τεχνικές και αρχές ποιότητας και
  • καθιερώνει τόσο τη μέτρηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας βάσει μέτρων και δεικτών όσο και τη διοίκηση αλλαγών.

Η επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης πρέπει να γίνει βασικός στόχος της ηγεσίας, της διοίκησης και των εργαζομένων της οργάνωσης, προκειμένου αυτή να επιτύχει στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης.ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΠΑ)

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) αποτελεί ένα απλό, οικονομικό και εύχρηστο εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα στις δημόσιες οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές και αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας προκειμένου να βελτιώσουν τη διοικητική τους ικανότητα και τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες.

Βασίζεται στην αυτο-αξιολόγηση της δημόσιας οργάνωσης, μέσω καθορισμένης σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεθοδολογίας, η οποία καταλήγει στον προσδιορισμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων και εφικτών μέτρων βελτίωσης.Copyright © 2018. e-Quality.minadmin.gov.gr - Υπουργείο Εσωτερικών | Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων

Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε με ίδια μέσα, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού από το Τμήμα Διαλειτουργικότητας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και η διαχείρισή της γίνεται από το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας.