Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ)


Το ΚΠΑ αποτελεί ένα απλό, οικονομικό και εύχρηστο εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα στις Δημόσιες Οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν τεχνικές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας προκειμένου να βελτιώσουν τη διοικητική τους ικανότητα και τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες.

Βασίζεται στην αυτο-αξιολόγηση της δημόσιας οργάνωσης, μέσω καθορισμένης σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεθοδολογίας, η οποία καταλήγει στον προσδιορισμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων και εφικτών μέτρων βελτίωσης.

Ειδικότερα, το ΚΠΑ διακρίνεται σε εννέα κριτήρια, εκ των οποίων τα πέντε πρώτα αφορούν στις προϋποθέσεις λειτουργίας μιας δημόσιας οργάνωσης και τα υπόλοιπα τέσσερα στα αποτελέσματα που επιτυγχάνει.

caf-model-diagram

Ηγεσία:

 • Καθορίζει την αποστολή, το όραμα και τις αξίες της οργάνωσης,
 • Εφαρμόζει ένα σύστημα διοίκησης που παροτρύνει και υποστηρίζει τους υπαλλήλους της, ώστε να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας και
 • Έχει κομβικό ρόλο στη διαχείριση των σχέσεων της οργάνωσης με το εξωτερικό περιβάλλον.

Στρατηγική και προγραμματισμός: είναι οι διαδικασίες που αναδεικνύουν την ικανότητα της οργάνωσης να:

 • θέτει στόχους,
 • προγραμματίζει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα,
 • σχεδιάζει δείκτες μέτρησης για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων και
 • επικαιροποιεί τις στρατηγικές και επιχειρησιακές της δράσεις.

Ανθρώπινο δυναμικό: αφορά στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της οργάνωσης, σε θέματα:

 • στελέχωσης,
 • παρότρυνσης,
 • εκπαίδευσης και
 • σταδιοδρομίας του προσωπικού, αναπτύσσοντας τις ικανότητες των υπαλλήλων.

Συνεργασίες, πόροι και διαδικασίες: Η οργάνωση αυτο-αξιολογείται για την ικανότητά της να:

 • αναπτύσσει και παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα προσανατολισμένα προς τον πολίτη,
 • οικοδομεί σχέσεις συνεργασίας με τους πολίτες,
 • καινοτομεί σε συνεχή βάση ως προς τον τρόπο και τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών και
 • διαχειρίζεται αποτελεσματικά και αποδοτικά τις γνώσεις, τις πληροφορίες και τους πόρους της.

Τα επόμενα τρία κριτήρια αφορούν στα αποτελέσματα που επιτυγχάνει η δημόσια οργάνωση ως προς:

 • τους πολίτες (π.χ. με μετρήσεις ικανοποίησης των πολιτών),
 • το ανθρώπινο δυναμικό και
 • την κοινωνία (π.χ. με διενέργεια κοινωνικών μετρήσεων).

Το τελευταίο κριτήριο αφορά στα κύρια αποτελέσματα επίδοσης της δημόσιας οργάνωσης, με την παρακολούθηση των εκροών και της επίτευξης των στόχων της .



Copyright © 2018. e-Quality.minadmin.gov.gr - Υπουργείο Εσωτερικών | Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων

Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε με ίδια μέσα, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού από το Τμήμα Διαλειτουργικότητας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και η διαχείρισή της γίνεται από το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας.