Επικοινωνία


Η εισαγωγή και καθιέρωση ενός συστήματος ΔΟΠ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαρκή και ουσιαστική διοικητική βελτίωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την διαμόρφωση πολιτικών για την εφαρμογή συστημάτων ΔΟΠ, ενώ το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αυτο-αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών μέσω προτύπων ΔΟΠ, όπως είναι το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε είτε να απευθύνεστε στα στελέχη του Τμήματος Ποιότητας και Προτύπων:

Θέση Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail
Προϊσταμένη Τμήματος Θεοφανή Γκόλφη 2131313118 fenia.golfi@ydmed.gov.gr
Υπάλληλος Τμήματος Αντιγόνη Γρατσία 2131313129 a.gratsia@ydmed.gov.gr
Υπάλληλος Τμήματος Ευαγγελία Κασάπη 2131313164 e.kasapi@ydmed.gov.gr
Υπάλληλος Τμήματος Ιωάννης Δημητρίου 2131313196 i.dimitriou@ydmed.gov.gr

ή να συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας.Copyright © 2018. e-Quality.minadmin.gov.gr - Υπουργείο Εσωτερικών | Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων

Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε με ίδια μέσα, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού από το Τμήμα Διαλειτουργικότητας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και η διαχείρισή της γίνεται από το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας.