Γνωριμία με το ΚΠΑ


 1. Τι είναι το ΚΠΑ;
  Το ΚΠΑ είναι ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο ΔΟΠ που σχεδιάστηκε από εμπειρογνώμονες του δημόσιου τομέα για τις δημόσιες οργανώσεις.

 2. Ποιοι συμμετέχουν στην υλοποίηση της εφαρμογής του ΚΠΑ στην δημόσια οργάνωση;
  • η μονάδα για θέματα ποιότητας του εκάστοτε φορέα,
  • η ηγεσία,
  • η Ομάδα Αυτο-αξιολόγησης με τον Υπεύθυνο Έργου,
  • οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι του πεδίου εφαρμογής και
  • οι πολίτες και κοινωνικοί φορείς που έχουν σχέση με τις οργανικές μονάδες του πεδίου εφαρμογής.

 3. Τι ακριβώς κάνει η Ομάδα Αυτο-αξιολόγησης;
  Η Ομάδα Αυτο-αξιολόγησης συνεργάζεται με το προσωπικό του πεδίου εφαρμογής και την ηγεσία της δημόσιας οργάνωσης προκειμένου να:
  • προβούν σε αυτο-αξιολόγηση της οργάνωσής τους,
  • εντοπίζουν από κοινού τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα λειτουργίας της και
  • ορίζουν τους τομείς και τα μέτρα δράσεων βελτίωσής της.

 4. Τι δεν αξιολογεί το ΚΠΑ;
  • Δεν αξιολογεί τις δημόσιες πολιτικές που εφαρμόζει η οργάνωση
  • Δεν αξιολογεί το προσωπικό της οργάνωσης

 5. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αυτο-αξιολόγησης με το ΚΠΑ για την οργάνωση;
  • Η συμμετοχή του προσωπικού στην διαδικασία βελτίωσης της δημόσιας οργάνωσης
  • Η αυτο-αξιολόγηση είναι προσανατολισμένη στις προϋποθέσεις και στα αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης και
  • Απαιτεί ελάχιστους πόρους της οργάνωσης, αφού η χρήση του μοντέλου είναι δωρεάν

 6. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι του ΚΠΑ;
  • Η εισαγωγή των αρχών της ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα
  • Να οδηγήσει τη δημόσια οργάνωση προοδευτικά σε έναν ολοκληρωμένο κύκλο ποιότητας:
   «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΝΑΔΡΑΣΗ»

 7. Ποια είναι τα οφέλη από την εφαρμογή του ΚΠΑ;
  • Εντοπισμός των αδύνατων και δυνατών σημείων της οργάνωσης και των τομέων στους οποίους απαιτείται βελτίωση
  • Προσδιορισμός/ιεράρχηση των σχετικών δράσεων βελτίωσης
  • Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας της οργάνωσης

 8. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία του ΚΠΑ;
 9. Η ορθή εφαρμογή του ΚΠΑ:
  • προωθεί συνεχείς οργανωσιακές βελτιώσεις,
  • παρακολουθεί την εφαρμογή τους και μετράει τα αποτελέσματα και
  • συμβάλλει σημαντικά στον εκσυγχρονισμό των δημοσίων οργανώσεων και στην ανάπτυξη κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης

 10. Κατά πόσο το ΚΠΑ είναι αξιόπιστο εργαλείο αυτο-αξιολόγησης;
 11. Η Έκθεση αυτο-αξιολόγησης και μέτρων βελτίωσης στηρίζεται σε συγκέντρωση τεκμηριωτικού υλικού (αντικειμενικά στοιχεία), και οι δράσεις βελτίωσης στηρίζονται στην αποστολή, στον στρατηγικό σχεδιασμό και στους πόρους της δημόσιας οργάνωσης.

 12. Είναι η αυτο-αξιολόγηση με βάση το ΚΠΑ αρκετή για να βελτιώσει την απόδοση της οργάνωσης;
  • Η εφαρμογή του ΚΠΑ για μία φορά, δεν αρκεί για την βελτίωση της απόδοσης της οργάνωσης.
  • Είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε τα μέτρα βελτίωσης, τα οποία στηρίζονται στα αποτελέσματα της αυτο-αξιολόγησης, να υλοποιήσουμε τις βελτιώσεις και
  • Να επαναλάβουμε την διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης προκειμένου να εκτιμήσουμε την αποδοτικότητα των μέτρων βελτίωσης

 13. Τι σημαίνει ότι τα μέλη της Ομάδας Αυτο-αξιολόγησης αποφασίζουν συναινετικά;
 14. Η συναίνεση αφορά:
  • στην αξιολόγηση των τεκμηρίων που επιβεβαιώνουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της οργάνωσης, καθώς και την απόδοση της βαθμολογίας και
  • στην αποτύπωση της αντίληψης για την εικόνα της δημόσιας οργάνωσης που έχουν τόσο οι πολίτες, οι οποίοι συναλλάσσονται με τη δημόσια οργάνωση, όσο και οι εργαζόμενοι αυτής.

 15. Γιατί είναι απαραίτητη η συναίνεση στην εφαρμογή του ΚΠΑ;
 16. Η συναίνεση είναι σημαντική για τον προσδιορισμό των πεδίων και των δράσεων βελτίωσης και την υιοθέτηση μέτρων για την εφαρμογή τους.


Συμπερασματικά…… το ΚΠΑ,

- Βοηθά την οργάνωση να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας της,

- Συμβάλλει στον εντοπισμό δυνατών τομέων λειτουργίας και

τομέων βελτίωσης,

- Προτείνει σχέδιο ιεραρχημένων δράσεων και μέτρων βελτίωσης,

με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης της οργάνωσης και

- Στο πλαίσιο επανάληψης της αυτο-αξιολόγησης, βοηθάει στην

παρακολούθηση και μέτρηση των μέτρων βελτίωσης.Copyright © 2018. e-Quality.minadmin.gov.gr - Υπουργείο Εσωτερικών | Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων

Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε με ίδια μέσα, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού από το Τμήμα Διαλειτουργικότητας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και η διαχείρισή της γίνεται από το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας.