Βραβεία Ποιότητας


Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3230/2004, καθιερώθηκε η απονομή ειδικών βραβείων για τις δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Οι κατηγορίες των Βραβείων και το κριτήριο αξιολόγησης προσδιορίσθηκαν με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθ. ΔΙΠΑ/9381/ΦΕΚ 1020/Β΄/28.07.2006 «Ειδικά Βραβεία Δημοσίων Υπηρεσιών» (όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΠΑ 7.7/6228/ΦΕΚ 1286/Β'/22.07.2008), με την οποία καθορίστηκε ως κριτήριο για την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών η επιτυχής εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.).

Το 2007 με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά η διαδικασία απονομής Εθνικού Βραβείου Ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών.

Στόχος του Εθνικού Βραβείου Ποιότητας, είναι ο εντοπισμός και η επιβράβευση υπηρεσιών που διακρίνονται για το σύνολο της διοικητικής τους λειτουργίας, ώστε να προσδιορισθούν καλύτερες διοικητικές πρακτικές και να διευκολυνθεί η διαδικασία της συγκριτικής μάθησης.Copyright © 2018. e-Quality.minadmin.gov.gr - Υπουργείο Εσωτερικών | Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων

Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε με ίδια μέσα, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού από το Τμήμα Διαλειτουργικότητας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και η διαχείρισή της γίνεται από το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας.